نرم افزار PHREEQC

این نرم افزار توسط زبان برنامه نویسی جهت استفاده در محاسبات ژئوشیمیایی واقع در محیط های آبدار طراحی گردیده است. این برنامه بر اساس [...]