توضیحات

پایه استاب (stub#)

SEM_Pin_Stub#

جهت عکسبرداری به وسیله میکروسکوپ الکترونی یا به اختصار  (S.E.M)، نمونه ها را با چسب رسانای کربنی دو طرفه بر روی پایه استاب چسبانده می شود،

پس از فرایند آماده سازی و  پوشش دهی طلا در درون دستگاه قرار داده و به عکسبرداری پرداخته می شود.

جهت سهولت حمل و نگهداری از پایه ها می توان از جعبه های مخصوص این پایه طراحی و تولید شرکت مشاوران زمین پژوه می باشد استفاده نمایید.