سینی (تشتک) جداسازی مشکی رنگ

/سینی (تشتک) جداسازی مشکی رنگ

سینی (تشتک) جداسازی مشکی رنگ

تماس بگیرید

توضیحات

سینی یا تشتک جهت جداسازی میکروفسیل و در مواردی جهت جداسازی کانی های سنگین مورد استفاده قرار می گیرد.