سینی (تشتک) جداسازی سفید رنگ

/سینی (تشتک) جداسازی سفید رنگ

سینی (تشتک) جداسازی سفید رنگ

تماس بگیرید

توضیحات

سینی یا تشتک جهت جداسازی میکروفسیل های ایزوله و در مواردی جهت جداسازی کانی های سنگین مورد استفاده قرار می گیرد.