توضیحات

دستکش ضد اسید و دیگر مواد شیمیایی

این دستکش با لایه ضد اسید جهت عدم خورندگی پوست دست به وسیله اسید و مواد شیمیایی جهت کار در آزمایشگاه می باشد.