آب اکسیژنه

/آب اکسیژنه

آب اکسیژنه

تماس بگیرید

توضیحات

آب اکسیژنه صنعتی

 هیدروژن پراکسید یا پروکسید هیدروژن صنعتی

هیدروژن پراکسید یا آب اکسیژنه ساده‌ترین پراکسید است (پراکسیدها ترکیباتی هستند که دارای یک پیوند یگانه اکسیژن-اکسیژن هستند). آب اکسیژنه خالص H۲O۲ یک مایع ناروانی است که کمی آبی رنگ می‌باشد.

آب اکسیژنه به مرور  تجزیه و تبدیل به آب و اکسیژن می‌گردد. این عمل تجزیه در محیط بازی سریعتر و در محیط اسیدی کندتر از محیط خنثی صورت می‌گیرد. همچنین در نور یا گرما تجزیه می‌شود بنابراین باید در ظرف کدر و دور از گرما نگهداری شود. اگر مدت مدیدی آب اکسیژنه را انبار کنند، ممکن است کاملاً تجزیه و تبدیل به آب گردد. بر اثر گرد بعضی اجسام مانند گرد بی‌اکسید منگنز و گرد فلزات عمل تخریب آب اکسیژنه تسریع می‌گردد.

مایعی شفاف، بدون مزه و بو میباشد.

قیمت ارائه شده بر مبنای هر کیلو می باشد.

 

FormulaH2O2
Molar mass۳۴٫۰۱۴۷ g/mol
IUPAC IDhydrogen peroxide
Density۱٫۴۵ g/cm³
Boiling point۱۵۰٫۲ °C
Melting point-۰٫۴۳ °C