همایش سالانه کانسارهای ایران

همایش کانسارهای ایران

به منظور بهرهمندی بیشتر از تجربیات متخصصین معدن و علوم زمین “مجموعه کارگاههای آموزشی متالوژنی ایران” به همایش سالانه کانسارهای ایران )پیجویی و اکتشاف، استخراج، فرآوری و بازاریابی)” تبدیل گردید. همایش هر سال، مربوط به یک نوع ماده معدنی خواهد بودبه امیدخداوند متعال، اولین همایش، مربوط به گوهرسنگ‌های ایران خواهد بود که در تاریخ شانزدهم و هفدهم بهمنماه ۱۳۹۸ در “دانشگاه صنعتی شاهرود – دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک” برگزار خواهد شد.

  • پی جویی و اکتشاف
  • استخراج
  • فرآوری
  • بازاریابی

برای کسب اطلاعات بیشتر وب سایت همایش به آدرس http://acimd2020.shahroodut.ac.ir/fa/ را بازدید بفرمایید.

جهت بازدید از وب سایت همایش اینجا کلیک کنید.