این نرم افزار توسط زبان برنامه نویسی جهت استفاده در محاسبات ژئوشیمیایی واقع در محیط های آبدار طراحی گردیده است. این برنامه بر اساس مدل آبگین تجمعی یونی پایه ریزی شده است و دارای امکاناتی از قبیل محاسبه شاخص اشباع شدگی و گونه زایی، محاسبه مسیر واکنش و مدل سازی معکوس برای بررسی نقل و انتقالات مول های آب و گاز در محیط آبگین می باشد.

دانلود PHREEQC