با Arc GIS کار دقیق تر انجام دهید

این نرم افزار برای ترسیم نقشه ها، جمع آوری داده های جغرافیایی، تجزیه و تحلیل اطلاعات نقشه ها، به اشتراک گذاری اطلاعات جغرافیایی، ترکیب کردن نقشه ها و اطلاعات جغرافیایی در طیف وسیعی از برنامه ها و مدیریت اطلاعات جغرافیایی در پایگاه داده استفاده می شود.
با استفاده از مقیاس دقیق به دست آمده از GIS، پروژه های مختلف را می توان بدون نیاز به تجهیزات اضافی برای بررسی منطقه برنامه ریزی کرد. هر پروژه ای از قبیل ایجاد یک سد یا مخزن یا احداث جاده ها، بزرگراه ها و راه آهن را می توان با استفاده از برنامه های کاربردی GIS برنامه ریزی و اجرا کرد. مزایای استفاده از GIS در نقشه های زمین شناسی زمانی قابل مشاهده است که ببینید پروژه های مختلف را به طور کامل و بدون حتی خروج از اتاق کنفرانس می توان برنامه ریزی کرد.

دانلود Arc GIS